cách nhập kho, ghi nhận mã hàng, lọc thông minh mã hàng