1. File phiếu thu chi tự động

Phiếu thu chi là chứng từ đi kèm với hóa đơn mua hàng,  thể hiện quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó. Phiếu thu chi tự động sử dụng trên excel có một điều đặc biệt là, chỉ cần nhập một lần là có thể dùng tiếp cho lần sau. Tại đây mọi người chỉ cần nhập số phiếu, còn lại chạy tự động công thức là có thể in được số phiếu. Cùng xem file phiếu thu chi tự động này có gì nhé

File phiếu thu chi tự động gồm:

 • Home
 • Phát sinh
 • Phiếu thu
 • Phiếu chi
 • Phát sinh
 • Sổ quỹ
 • Danh mục
 • Báo cáo CDPS

File phiếu thu chi tự động

2. Nội dung

Như vừa nói ở phần trên file phiếu thu chi tự động excel có các phần như: Home, Phát sinh, phiếu thu ,… Sau đây cùng tìm hiểu rõ hơn về từng phần nhé

Download mẫu phiếu thu chi tự động: Click download( link)

2.1 Home (trang điều hướng)

Trang Home của file phiếu thu chi tự động gồm có các nội dung như:

Thông tin doanh nghiệp:

+ Tên công ty, địa chỉ, MST ( mã số thuế), giám đỗ, kế tóa trưởng, thủy quỹ, người lập phiếu.

Tiếp đến là các phần danh mục:

+ Khai báo danh mục (Khai báo danh mục số Tk –

+ Phát sinh ( Là quá trình ghi nhận thu chi thực tế trong doanh nghiệp)

+ In phiếu thu – chi

+ Sổ quỹ ( Chọn số tài khoản cần xem)

+ Bảng cân đối phát sinh (Báo cáo chạy tự động, chỉ cần chọn ngày bắt đầu và kết thúc cho báo cáo)

File phiếu thu chi tự động

2.2 Phát sinh

Tại bảng Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh gồm các cột như:

 • Số phiếu
 • Ngày tháng ghi sổ
 • Diễn giải
 • Số tiền (Thu, chi)
 • Nguồn tiền
 • Mã loại chi phí
 • Thông tin người giao dịch

+ Họ và tên người giao dịch

+ Đơn vị làm việc

+ Địa chỉ

 • Kèm theo
 • Chứng từ
 • Ngày CT

File phiếu thu chi tự động

2.3 Phiếu thu – chi

Mẫu phiếu thu chi: Click download

Phiếu chi nhằm xác địh các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ kho xuất quỹ và kế toán ghi sổ.

Phiếu thu la chứng từ thu tiền khi phát sinh một nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền mặt.

Tại đây mọi người chỉ cần nhập số phiếu, còn lại chạy tự động công thức là có thể in được số phiếu.

File phiếu thu chi tự động

Sử dụng các hàm để in phiếu thu – chi

 • Hàm IF nâng cao, kết hợp hàm INDEX
 • Gộp 2 ô bằng cách sử dụng toán tử trong phần viết số tiền bằng chữ.
 • Hàm SUM để tính tổng số tiền trong in phiếu chi
 • Sử dụng hàm SUMIF để tính tổng số tiền trong phần in phiếu thu

Phiếu chi

2.4 Sổ quỹ

 Mẫu file quản lý đơn hàng bằng excel: Click xem

Sổ quỹ: Tổng hợp tự động các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 • Hàm IFERROR kết hợp với INDEX
 • Hàm SUBTOTAL

File phiếu thu chi tự động

2.5 Báo cáo CDPS

Báo cáo biến động phát sinh đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra bạn có thể xem báo cáo theo bất kỳ thời điểm nào, chỉ cần gõ Từ ngày… đến ngày…

Trong phần báo cáo đươc chia thành 2 bảng riêng biệt

-Báo cáo tổng chi phí

 • Tên chi phí
 • Loại chi phí
 • Trong kỳ

– Báo cáo tổng thu chi quỹ

 •  Số TK
 •  Tên Tk
 • Tồn đầu quỹ
 • Thu
 • Chi
 • Tồn cuối

File phiếu thu chi tự động

-Để hoàn thành Tab báo cáo sử dụng một số hàm:

 • Hàm IF
 • IF nâng cao kết hợp với SUMIFS
 • Hàm SUMIFS
 • SUM

2.6 Danh mục

Tab Danh mục trong mẫu phiếu thu chi có 2 phần, tại đây bạn khai báo thông tin:

–  Khai báo tài khoản và số dư đầu kỳ

 • Tài khoản ( TM, BANK_CTY)
 • Tên TK ( tiền mặt, tiền trên TK công ty,…)
 • Dư đầu
 • Ghi chú

File phiếu thu chi tự động

–  Danh mục chi phí

 • Loại chi phí ( NC_BH, CCDC, TAX,..)
 • Tên chi phí ( Nhân công, bảo hiểm, công cụ dụng cụ,…)

Ngoài ra bạn có thể  tìm hiểu thêm về phần mềm quản lý bán hàng Wpro