Hướng dẫn sử dụng chi tiết được chia nhỏ

Giới thiệu chung Phần mềm:   Click xem

Cài Đặt chung

Sao lưu dữ liệu: Thư mục lưu, sao lưu, khôi phục...

Video

Chọn máy in và khổ giấy in

Video

Quản lý tài khoản: Phân quyền, đăng nhập

Video

Danh mục

Giới thiệu chung về nhóm danh mục

Import dữ liệu vào danh mục

Giải thích chỉ tiêu: Giá nhập mặc định, giá bán, tồn kho tối thiểu

Sửa các trường dữ liệu: TẠO/ SỬA/ XÓA/ ĐỔI MÃ


Nhóm danh mục khác

Khai báo tồn kho, công nợ và thao tác Sort trong danh mục


 

Nhập kho

Tạo phiếu nhập

Trả hàng NCC

Đổi hàng cho NCC

Thanh toán công nợ

 

Xuất kho

Tạo phiếu bán hàng

Xuất hàng với giá buôn thì sao

Đang xuất hàng mà ghi sai thì sửa thế nào? Kèm theo khách hàng thanh toán luôn cho phiếu thì sao?

Thanh toán công nợ

In phiếu bán hàng

Khách hàng đổi trả hàng

Xem các báo cáo liên quan

 

Thu chi tiền

Giới thiệu chung

Thu tiền khác: Thu thanh lý, hoàn ứng, lãi ngân hàng....

Chi tiền khác: Chi các khoản phát sinh

Điều chuyển quỹ: Rút - nộp tiền, chuyển khoản giữa các tài khoản

Xem báo cáo

Xem báo cáo

Video